Kolt Østervej.jpg
Byggemodningsfællesskab

Kolt Østervej

Byggemodning af nyt boligområde ved Kolt Østervej i Kolt (lokalplan 831)

Entreprisen omfattede 2. etape af de afsluttende byggemodningsarbejder, hvor der blev etableret helle, kantsten, slidlag, fortove og stier på Kolt Østerparken. Der blev også etableret kantsten, slidlag og fortov på Kildeagervænget. Derudover blev der etableret stier og færdiggjort allerede anlagte stier i området samt etableret friarealer. 

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

 • Sætning af ca. 1.650 lbm kantsten i beton

 • Højderegulering af ca. 100 dæksler og riste

 • Opretning af kørebanearealer forud for udlægning af slidlag

 • Udlægning af ca. 6.600 m2 slidlag på kørebanearealer

 • Etablering af ca. 200 lbm dræn i rabat og ca. 100 lbm stidræn

 • Udlægning af ca. 630 m2 BS og ca. 575 m2 SG for veje og stier

 • Udlægning af 1.000 m2 grusasfaltbeton på veje og stier

 • Udlægning af ca. 2.750 m2 supplerende stabilt grus på eksisterende stiopbygninger inkl. oprensning

 • Lægning af 1.100 m2 betonbelægninger på fortove

 • Etablering af ca. 875 m2 fortove med fliser og chausséstensbort

 • Regulering af rabatarealer og udlægning af muld

 • Såning af ca. 3.500 m2 græs på rabatarealer

 • Rydning, planering, jordbehandling og græssåning på ca. 28.000 m2 friarealer

 • Udførelse af midlertidig og permanent kørebaneafmærkning

 • Montering af udstyr (spærrebomme, oplysningstavler, skilte)

 • Bortkørsel af ca. 275 m3 overskudsjord.

Bygherre

Byggemodningsfællesskab

Rådgiver

E. Arent Jensen ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetence