Biocover Vejle
Danish Waste Solutions ApS

Biocover

Etablering af biocover på allerede eksisterende affaldsdeponi ved Vejle Genbrugsstation. Projektets formål er at omdanne udsivende methan fra affaldsdepotet til kuldioxid, der er mindre skadeligt for atmosfæren.

Projektet omfattede etablering af biocover på allerede eksisterende affaldsdeponi ved Vejle Genbrugsstation. Projektets formål var at omdanne udsivende methan fra affaldsdepotet til kuldioxid, der er mindre skadeligt for atmosfæren.

Biocoveret blev etableret i de felter, hvor udsivningen af methan var størst.

Biocover etableredes på følgende måde:

Den rene dækjord over affaldsdepotet graves af og bortkøres. Derefter etableres fordelingsdræn og et højpermeabelt fordelingslag af 30 cm knust beton/byggeaffald. Oven på dette udlægges 80 cm kompost.

Biocoveret etableredes på 3 områder samt omkring 5 stk. eksisterende brønde. Det samlede areal udgør ca. 8.500 m2.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • Afgravning og bortkørsel af ca. 11.000 tons jord
  • Etablering af ca. 2.200 lbm dræn
  • Udlægning af ca. 3.200 tons knust beton
  • Udlægning af ca. 50.000 tons kompost.

Bygherre

Danish Waste Solutions ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juni - September 2019

Kompetence