Brugt til Omprofilering Tronkærvej, Skødstrup.jpg
Aarhus Kommune

Tronkærvej, Skødstrup

Sideudvidelse af Tronkærvej (nordsiden) i Skødstrup fra ca. 4 m til 6 m kørebane.

Sideudvidelse af Tronkærvej (nordsiden) i Skødstrup fra ca. 4 m til 6 m kørebane.

Entreprisen omfattede endvidere anlæg af fortov langs nordsiden af Tronkærvej indtil vandløbskrydsning og tilslutning til eksisterende stianlæg fra boligområde syd for Tronkærvej.

Strækningen for sideudvidelsen var ca. 510 m, mens strækningen for det nye fortov var ca. 290 m.

Derudover blev Tronkærvej længdeprofilreguleret umiddelbart øst for Skødstrupbakkens vestlige udkørsel.

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

  • Rydning af eksisterende beplantning

  • Afgravning af muld i fuld tykkelse under fremtidig kørebane og i ca. 0,80 meters dybde under fremtidigt fortov

  • Etablering af afvanding i form af trug ilagt drænledning samt tilslutning til eksisterende bassin

  • Etablering af nedløbsbrønde med kuppelriste i trug

  • Opbygning af vej og fortov

  • Forlængelse af underføringsrør for krydsende vandløb, herunder nedbrydning af eksisterende frontmur og lægning af  nye betonrør i tilslutning til det eksisterende underføringsrør

  • Gravearbejder for lægning af gadelyskabel

  • Beklædning af rabatter, trug og skråninger med muld samt tilsåning med græs.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Atkins Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2014

Kompetence