danjord_logo

Vorup E3-2 separatkloakering

Vandmiljø Randers A/S Vorup E3-2 separatkloakering Ny etape af kloaksepareringen i Vorup. Denne etape omfatter Aalborggade og en del af Bøsbrovej, fra T-krydset ved Kærgade og op til Løgstørvej Ny etape af kloaksepareringen i Vorup. Denne etape omfatter Aalborggade og en del af Bøsbrovej, fra T-krydset ved Kærgade og op til Løgstørvej. Sideløbende med kloakprojektet […]

Kloakering af H/F Aabrinken

dsc_4428

Haveforeningen Aabrinken Kloakering af H/F Aabrinken Spildevandskloakering af 141 kolonihaver i H/F Aabrinken. Haveforeningen er beliggende på en tidligere lossepladsgrund i det centrale Aarhus Entreprisen omfatter etablering af hoved- og trykledninger i haveforeningens havegange, LPS-pumpestationer samt stikledninger på den enkelte haveejers matrikel inkl. tilslutning ved sokkel. Arbejdet udføres under trange pladsforhold ved såvel traditionel opgravning […]

Viborgvej – Renovering af ledninger

9d3851eb-c0f0-440e-9621-b36933bacc141625556029661

Aarhus Kommune Viborgvej – Renovering af ledninger Renovering af afvandingsledninger med tilhørende rendestensbrønde på den nordlige side af Viborgvej. Renoveringen udføres på strækningen mellem Sommervej og Havkærvej Entreprisen omfatter jord-, afvandings-, asfalt- og brolægningsarbejder foruden retablering af kørebaneafmærkning og skilte. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger Rydning af eksisterende belægninger og […]

Kloakering af sommerhusområde, Bønnerup

20210713_070444

AquaDjurs A/S Kloakering af sommerhusområde i Bønnerup Etablering af nye spildevandsledninger og brønde samt afsætning af stik og skelbrønde. Kloakering af nyt sommerhusområde i Bønnerup omfattende etablering af nye spildevandsledninger og brønde samt afsætning af stik og skelbrønde. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Afsætning af brønde, ledninger og boligvej Afrømning og oplægning af ca. […]

Klimaprojekt Agnetevej

received_168179251367034-1

Skanderborg Forsyning A/S Klimaprojekt Agnetevej Udførelse af 1. etape af klimatilpasningsprojekt i området omkring Agnetevej i Ry. Projektet skal sikre, at området ikke bliver ramt af oversvømmelser og vandskader på bygninger og arealer i tilfælde af fremtidige skybrud. Entreprisen omfattede separering af regn- og spildevand på Stadionalle, som er en sidevej til Agnetevej. Hovedparten af […]

Trustrup gl. Renseanlæg

dsc_3492-ver-2

AquaDjurs A/S Trustrup Gl. Renseanlæg Renovering af det gamle renseanlæg i Trustrup. Renseanlægget blev nedlagt for flere år siden, dog med bibeholdelse af de gamle anlæg som bufferbassiner i perioder med store mængder regnvand. Renoveringen omfattede etablering af nye bassiner inkl. en ny og større pumpestation, så det fremover bliver lettere at styre fyldningsgraden og […]

Separatkloakering af Næshøjskolen

næshøjskolen

Aarhus Kommune Separatkloakering af Næshøjskolen Jord-, kloak- og belægningsarbejder for adskillelse af regn- og spildevand på Næshøjskolen i Harlev. Herunder også udførelse af nye regnvands- og spildevandsledninger samt strømpeforing af eksisterende fællesledning med tilhørende stik primært under bygninger Arbejdet blev udført med skolen i drift i hele anlægsperioden. Vores medarbejdere havde derfor stort fokus på […]

Sanering og adskillelse af regnvand og spildevand

dsc_3443

Aarhus Kommune Sanering og adskillelse af regnvand spildevand Udførelse af kloaksanering samt adskillelse af regn- og spildevand på kommunale ejendomme i Åbyhøj, Hasselager-Kolt og Malling. Udførelse af kloaksanering samt adskillelse af regn- og spildevand på kommunale ejendomme i Åbyhøj, Hasselager-Kolt og Malling. Entreprisen omfattede jord-, kloak- og belægningsarbejder i forbindelse med sanering af eksisterende ledninger […]

Kloakering af kolonihave, etape 2

img_0465-www

Aarhus Kommune Kloakering af kolonihaver Etape 2, omfattende kolonihaveområder i Åbyhøj og Viby J Projektering og udførelse af spildevandskloakering af otte kommunale kolonihaveforeninger i Aarhus Kommune. Haveforeningerne er beliggende i Åbyhøj og Viby J og består tilsammen af 925 haver og fem fælleshuse. I alle otte haveforeninger omfattede entreprisen etablering af hovedkloakanlæg (inkl. stik 0,5 […]