danjord_logo
Vi er her også i morgen

FN's Verdensmål

Hos Dan Jord ønsker vi at bidrage til realiseringen af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmaal-hjul-ikon-gennemsigtig-RGB

Vores 3 verdensmål

Vi har derfor udvalgt tre verdensmål, som vi arbejder aktivt med at understøtte gennem forskellige tiltag. Ledelsen vurderer desuden løbende, om yderligere initiativer skal igangsættes.

De tre verdensmål, som vi pt. arbejder med, er følgende:

verdensmaal-ikon-04

4. Kvalitetsuddannelse

Mål 4 handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Dan Jord understøtter verdensmål nr. 4 gennem

  • indgåelse af uddannelsesaftaler med lærlinge inden for fagområderne anlægsstruktør, maskinfører, anlægsgartner og brolægger, så lærlinge til enhver tid udgør minimum 10 % af vores timelønnede arbejdsstyrke

  • målrettet efteruddannelse af både funktionærer og timelønnede medarbejdere gennem deltagelse i interne og eksterne kurser inden for relevante faglige emner

  • tilbud om undervisning inden for grundlæggende dansk og matematik til medarbejdere, som har svært ved at læse og regne.
verdensmaal-ikon-08

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 8 handler om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle. Dan Jord understøtter verdensmål nr. 8 gennem

  • fokus på at øge produktiviteten gennem dygtig projektledelse, innovation og løbende optimering af arbejdsprocesser samt længerevarende samarbejder med kernekunder og -leverandører

  • sikring af ordentlige løn- og arbejdsvilkår for alle medarbejdere uanset alder, køn og nationalitet gennem tilslutning til relevante overenskomster, indgåelse af lokalaftaler mv.
  • en målrettet arbejdsmiljøindsats med fokus på løbende forbedringer af medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel gennem fremme af gode holdninger til arbejdsmiljø og adfærd.
verdensmaal-ikon-12

4. Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12 handler om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Dan Jord understøtter verdensmål nr. 12 gennem

  • løbende instruktion af vores medarbejdere i håndtering og anvendelse af kemiske produkter, så produkterne anvendes og bortskaffes korrekt, og risikoen for miljøudslip minimeres

  • faste procedurer for håndtering af affald med fokus på korrekt sortering og bortskaffelse – samt genanvendelse, hvor dette er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt

  • aktiv stillingtagen til vores maskiners miljøpåvirkning, herunder brændstofforbrug og CO2-udledning, i forbindelse med såvel nyindkøb som den løbende drift af maskinparken.

Pressemeddelelse

Klimaskadelige fjernvarmerør mde CFC skal graves op og genandvendes

rør-til-genanvendelse