danjord_logo
Norddjurs Kommune

Grenaa omfartsvej

Etablering af ny omfartsvej ved Grenaa

img_1765

Etablering af ny omfartsvej nord om Grenaa mellem Hovedvejen og Kattegatvej ved Grenaa Havn – en strækning på i alt ca. 5,5 km. Omfartsvejen blev etableret med henblik på at forbedre havnens til- og frakørselsforhold som led i bestræbelserne på at fremme erhvervsudviklingen i området.

Omfartsvejen blev tilsluttet Hovedvejen i et kanaliseret T-kryds og fortsætter nord om Dolmer og Åstrup, hvorefter den afsluttes i en rundkørsel umiddelbart vest for Stensmarksvej. Fra rundkørslen blev der etableret nye vejforbindelser mod nord til Stensmarksvej, mod øst til havnen og mod syd til Kattegatvej, hvor der blev etableret en ny baneoverkørsel.

Entreprisen omfattede endvidere etablering af en række tilslutninger af omfartsvejen til det eksisterende vejnet – i alt ca. 1,5 km vej – samt etablering af en stitunnel, tre faunapassager og 20 markoverkørsler.

Entreprisen omfattede bl.a. færdigprojektering af projektet samt jord-, afvandings-, beton-, belægnings- og plantearbejder. Gravearbejdet blev udført i varierende dybde op til 5 meter.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • Afgravning, indbygning og udsætning af ca. 150.000 m³ råjord og muld
  • Etablering af ca. 14 km afvandingssystem i dimensioner fra ø100 til ø600
  • Etablering af stitunnel og faunapassager i ca. 50 meter lange præfabrikerede betonelementer med en profil på gns. 4×5 meter
  • Etablering af ca. 50.000 m² asfaltbelægninger inkl. bundopbygning
  • Såning af ca. 100.000 m² græs på tilstødende arealer
  • Forskønnelse af rabatter og helleanlæg ved lægning af ca. 500.000 forårsløg
  • Plantning af flere tusinde buske og ca. 100 træer langs vejen
  • Etablering af skilte inkl. vejvisning i oplandet
  • Etablering af vejbelysning mellem rundkørsel og Kattegatvej.
Bygherre

Norddjurs Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2019

Kompetence
Bygherre

Norddjurs Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2019

Kompetence