danjord_logo
Kredsløb A/S

Rammeaftale vedr. Jordarbejder

Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb A/S’ forsyningsområde.

www-rammeaftale

Rammeaftale omfattende jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt såvel planlagt som akut vedligeholdelse på distributions- og transmissionsnettet inden for Kredsløb A/S’ forsyningsområde.

Da rammeaftalen også omfatter akutte vedligeholdelsesopgaver (ikke-planlagte brud) på fjernvarmenettet, opretholder Dan Jord i hele aftaleperioden en vagtordning, døgnet rundt 365 dage om året.

Alle arbejder under rammeaftalen udføres i tæt samarbejde med Kredsløb A/S’ rørentreprenør.  Det er i den forbindelse Dan Jord, der er ansvarlig for at sikre det fornødne flow i arbejdet.

Entreprisen omfatter følgende typer hovedarbejder:

 • Arbejdsledelse og løbende tilsyn
 • Koordinering og løbende dialog med eksterne interessenter (rørentreprenøren, relevante ledningsejere, vejmyndigheden, lodsejere, grundejerforeninger m.fl.)
 • Indhentning af myndighedstilladelser
 • Udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner samt etablering og vedligeholdelse af trafikregulerende foranstaltninger
 • Opbrydning af eksisterende belægninger og afrømning af muld
 • Fjernelse af eksisterende ventilbygværker, fastspændinger, betonkanaler, brønde og fjernvarmeskabe
 • Etablering af ledningsgrave, herunder frigravning og sikring af fremmede ledninger og kabler, bortskaffelse af overskudsmaterialer samt indbygning af tilfyldningsmaterialer
 • Etablering af svejse- og muffehuller til rørentreprenøren
 • Indføring af stik i huse og skabe
 • Sætning af nye brønde og alarmskabe mv.
 • Retablering af berørte arealer (asfalt, kantsten, forskellige typer belægningssten mv.)
 • Løbende kvalitetssikring af det udførte arbejde.
Bygherre

Kredsløb A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

Februar 2020 – Januar 2024

Kompetencer
Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2022

Kompetencer