danjord_logo
Aarhus Kommune

Ringgadens sydlige hængsel

Opgradering af Sdr. Ringgades sydlige forbindelse

472-1-www

Opgradering af Sdr. Ringgadens sydlige forbindelse til Strandvejen, herunder ombygning af de eksisterende kryds Jyllands Allé / Sdr. Ringgade og Marselis Boulevard / Dalgas Avenue, etablering af nye svingbaner samt lukning af Stadion Allé ved Johannes Baunes Plads.

Entreprisen omfattede desuden etablering af nye pladser og beplantning, afvanding samt forberedende arbejder til og etablering af ny støttemur / støjskærm. Derudover blev der i boligområdet omkring Ålborggade foretaget omprioriteringer, herunder etablering af flere parkeringspladser. Trafikken blev i hele entrepriseperioden opretholdt på Ringgaden.

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

 • Trafikregulering

 • Ca. 2.000 m³ jordarbejde

 • Etablering af afvanding

 • Sætning af brosten på pladser og veje

 • Sætning af granitkantsten langs kørebaner, cykelsti, fortov og på pladser

 • Lægning af betonfliser på fortove og på pladser

 • Sætning af chaussésten på pladsarealer og langs fortovsbelægninger

 • Sætning af betonkant på Chr. Wærums Plads

 • Etablering af ledelinjer, opmærksomhedsfelter og retningsfelter

 • Udlægning af ca. 5.000 m² asfaltbelægninger

 • Etablering af ca. 125 m støjvæg

 • Plantning af ca. 60 træer inkl. rodvenligt befæstelsessystem.

Entreprisen omfattede i alt 5.000 m² brolægning samt sætning af 2.000 lbm kantsten. Chaussésten blev lagt i bueforbandt og løberforbandt, mens brosten blev lagt i løberforbandt.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Atkins Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 – 2016

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Atkins Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 – 2016

Kompetence