danjord_logo
Aarhus Kommune

Byggemodning af boligområde i Malling

Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af byggemodningen af lokalplan 1020 ved Krekærlundsvej i Malling.

dsc_3899-1

Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af byggemodningen af lokalplan 1020 ved Krekærlundsvej i Malling.

Entreprisen omfatter byggemodning og kloakering af 39 villaparceller, etablering af ca. 600 m stamvej, etablering af overkørsler til 37 boligparceller fra byggemodningens etape 1, opførelse af ca. 50 m dalbro i beton samt etablering af ny støjvold langs Oddervej.

Arbejdet udføres som et ”One Company”-projekt sammen med vores søsterselskab Per Aarsleff, hvor Per Aarsleff forestår udførelsen af entreprisens dalbro inkl. de fornødne funderingsarbejder, mens de øvrige anlægsarbejder inkl. den overordnede styring af entreprisen varetages af vores egne medarbejdere.

Dan Jords arbejder omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

Vejanlæg:

 • Rydning af eksisterende læhegn og dige
 • Afrømning af ca. 11.200 m³ muldjord
 • Afgravning og indbygning af ca. 8.300 m³ råjord
 • Afgravning og bortkørsel af ca. 700 m³ blødbund
 • Gravearbejder for ca. 1.450 lbm fjernvarmeledninger og ca. 1.475 lbm vandledninger inkl. stikledninger
 • Regulering og komprimering af ca. 9.725 m² vejkassebund
 • Etablering af vejafvanding, herunder ca. 110 lbm tætte ledninger og ca. 280 lbm drænledninger
 • Levering og udlægning af ca. 3.000 m³ bundsikringsgrus og ca. 9.700 m² stabilt grus II
 • Levering og udlægning af ca. 640 m² skærvemix på boligstier
 • Udlægning af ca. 8.800 m² asfalt
 • Levering og sætning af ca. 1.200 lbm granitkantsten
 • Etablering af 37 overkørsler inkl. linjedræn
 • Etablering af kørebaneafmærkning og opsætning af færdselstavler
 • Udlægning af ca. 9.100 m³ muld på rabatter, under læhegn og træer, i det fælles grønne område samt på ny støjvold
 • Kultivering og finregulering af overflade på rabatter og støjvold, i alt ca. 5.900 m²
 • Grubning, kultivering, stensamling og finregulering af rabatter med vejtræer, langs nye læhegn samt plantebede i det fælles grønne område – i alt ca. 6.200 m²
 • Udlægning af ca. 40 m³ filtermuld og ca. 45 m³ håndsten i lavning og wadier
 • Etablering af 52 vandbremser
 • Udlægning af ca. 200 m² marksten og kampesten omkring lavpunkter, kanter og krydsninger i wadier som erosionssikring
 • Etablering af 91 plantehuller med muld
 • Såning af ca. 4.300 m² rabatgræs
 • Såning af ca. 3.800 m² engblanding i wadier
 • Såning af ca. 900 m² brugsplæne med microkløver og ca. 400 m² regnbedsblanding i det fælles grønne område
 • Såning af ca. 4.400 m² dækafgrøder
 • Plantning af ca. 640 m² stauder, ca. 850 stk. skovplanter i læhegn, ca. 2.300 stk. buske på støjvold samt diverse bærbuske
 • Plantning af ca. 50 træer
 • Vedligehold af det fælles grønne område, læhegnet og støjvolden i tre år efter aflevering af entreprisen

Kloakanlæg:

 • Etablering af ca. 2.500 lbm dræn inkl. tilslutninger
 • Lægning af ca. 1.400 lbm kloakrør ø200-ø400 inkl. tilslutninger
 • Levering og sætning af 16 spildevandsbrøde ø600-ø1000 i op
 • til 5 meters dybde
 • Levering og sætning af 51 regnvandsbrønde ø425-ø1000 i op til 5 meters dybde
 • Levering og sætning af 64 brønddæksler.

                  

Bygherre

Aarhus Kommune

Landskabearkitekt

LYTT Urban & Landscape architecture A/S

Rådgiver

NIRAS A/S og Viggo Madsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Oktober 2020 – December 2021

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Landskabearkitekt

LYTT Urban & Landscape architecture A/S

Rådgiver

NIRAS A/S og Viggo Madsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Oktober 2020 – December 2021

Kompetence

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *