danjord_logo
Skanderborg Forsyning A/S

Klimaprojekt Agnetevej

Udførelse af 1. etape af klimatilpasningsprojekt i området omkring Agnetevej i Ry. Projektet skal sikre, at området ikke bliver ramt af oversvømmelser og vandskader på bygninger og arealer i tilfælde af fremtidige skybrud.

received_168179251367034-1

Entreprisen omfattede separering af regn- og spildevand på Stadionalle, som er en sidevej til Agnetevej. Hovedparten af de eksisterende fællesledninger blev gravet op og bortskaffet forud for etablering af de nye regn- og spildevandsledninger, mens en mindre del af fællesledningerne blev taget ud af drift og fyldt med beton. Regnvand ledes fremover til en faskine ved byens plejecenter, Fællesskabets Hus.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Opbrydning af ca. 1.450 m² asfalt samt optagning af ca. 250 lbm brosten og ca. 50 m² blandet belægning
 • Opgravning og bortskaffelse af ca. 800 m³ overskudsjord
 • Betonfyldning af ca. 30 lbm eksisterende ledninger Ø160-400
 • Levering og indbygning af ca. 1.350 m² bundsikring og SG II
 • Spildevand: Etablering af ca. 250 lbm hovedledninger, ca. 110 lbm stikledninger, 8 brønde og 16 skelbrønde
 • Regnvand: Etablering af ca. 300 lbm hovedledninger, ca. 170 lbm stikledninger og 12 brønde
 • Sætning af 16 rendestensbrønde inkl. tilslutning til regnvandsledning
 • Levering, udgravning for og etablering af faskine inkl. indpakning med geotekstil og udluftning
 • Levering og indbygning af ca. 550 m³ drænstabil omkring og over faskine
 • Indbygning af 21 rendestensriste
 • Udlægning af ca. 2.400 m² asfalt fordelt på flere etaper
 • Retablering af ca. 100 lbm overkørsler med asfalt samt øvrige belægninger
 • Udlægning af ca. 200 m² muld inkl. græssåning.
Bygherre

Skanderborg Forsyning A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetence
Bygherre

Skanderborg Forsyning A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetence