danjord_logo
Haveforeningen Aabrinken

Kloakering af H/F Aabrinken

Spildevandskloakering af 141 kolonihaver i H/F Aabrinken. Haveforeningen er beliggende på en tidligere lossepladsgrund i det centrale Aarhus

dsc_4428

Entreprisen omfatter etablering af hoved- og trykledninger i haveforeningens havegange, LPS-pumpestationer samt stikledninger på den enkelte haveejers matrikel inkl. tilslutning ved sokkel. Arbejdet udføres under trange pladsforhold ved såvel traditionel opgravning som styret underboring.

Kontrakten indeholder endvidere en 3-årig service- og vedligeholdelsesaftale. Serviceaftalen omfatter løbende opretning og vedligehold af foreningens havegange, som retableres med stabilgrus efter behov.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
  • Rydning af arbejdsområde
  • Grundvandssænkning ved brug af sugespidsanlæg på ca. 560 lbm ledningstracé
  • Frasortering og bortskaffelse af ca. 210 tons
  • Etablering af ca. 420 lbm hovedledninger ø160 mm og ca. 300 lbm trykledninger ø50 mm i varierende dybde ved traditionel opgravning
  • Etablering af ca. 680 lbm hovedledninger ø110-ø160 mm og ca. 35 lbm trykledninger ø50 mm i varierende dybde ved styret underboring
  • Etablering af ca. 2.760 lbm stikledninger ø110 mm
  • Etablering af 8 LPS-pumpestationer
  • Sætning af 18 spildevandsbrønde og 139 skelbrønde
  • Opmåling og TV-inspektion af det udførte kloakanlæg
  • Opgravning og fjernelse af 130 septiktanke, sivebrønde mv.
  • Udlægning af ca. 250 m³ bundsikring og ca. 6.075 m² SG II
  • Indbygning af ca. 830 m² geoarmeringsnet i bundsikringslaget
  • Vedligehold af stabilgrusoverfladen i havegangene i 3 år.
Bygherre

Haveforeningen Aabrinken

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

September 2021 – Juni 2022

Kompetence
Bygherre

Haveforeningen Aabrinken

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

September 2021 – Juni 2022

Kompetence