danjord_logo

KHIF Fodbold

Kunstgræsbane, Kolt-Hasselager

Etablering af ny kunstgræsbane for Kolt-Hasselager IF Fodbold på klubbens eksisterende grusbane.

Etablering af ny kunstgræsbane for Kolt-Hasselager IF Fodbold på klubbens eksisterende grusbane. Det samlede baneareal udgør ca. 7.775 m².

Da banearealet ligger mellem Bavnehøj Skole og KHIFs tennisbane, udføres etableringen af den nye bane med stort fokus på sikkerhed og hensyntagen til omgivelserne, heriblandt skolens elever samt tennisbanens brugere.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Rydning af eksisterende beplantning
 • Bortkørsel af overskudsjord
 • Terrænregulering omkring banen
 • Etablering af nyt drænafvandingssystem med ca. 1.400 lbm drænledninger, filtergrus, 7 drænbrønde ø315 mm og en sandfangsbrønd ø600 mm
 • Omlægning af ca. 60 lbm regnvandsledning syd for banen
 • Etablering af ca. 240 lbm støttemure
 • Udlægning af ca. 100 m³ bundsikringsgrus og ca. 1.300 m³ bærelag
 • Udlægning af ca. 7.775 m² kunstgræsbelægning
 • Etablering af kørefast belægning ved indgangen til banen
 • Etablering af ca. 300 m² flisebelægning og ca. 380 lbm kantsten langs banen
 • Hegnsarbejder, herunder etablering af panelhegn og støjhegn
 • Etablering af lysanlæg inkl. betonfundamenter og kabelarbejde
 • Opsætning af mål, hjørneflag og spillerbokse
 • Montering af ny måltavle og nyt materialeskur (container)
 • Retablering af tilstødende græsarealer
Bygherre

KHIF  Fodbold

Rådgiver

LG Consult A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

September 2021 –  November 2021

Kompetencer