danjord_logo
Syddjurs Kommune

Tingvej, Hornslet, Etape 1

Byggemodning. 1. etape omfattede etablering af nye vej- og belægningsområder samt gravning for forsyningsledninger frem til byggefelter.

20190614_101010-beskåret

Byggemodning af nyt boligområde på Tingvej i Hornslet. 

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder:

 • Rydning af eksisterende beplantning og belægninger

 • Afgravning af ca. 1.550 m3 råjord ved terrænregulering

 • Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg ved opgravning

 • Udlægning af ca. 640 m3 bundsikringsgrus og ca. 450 m3 stabilt grus for kørebanearealer

 • Etablering af asfaltbærelag som køreveje til byggeri

 • Etablering af kantfyldning med asfaltbærelag langs kantsten

 • Etablering af ca. 300 m kantsten

 • Reetablering af belægningssten ved indkørsler.

 • Etablering af asfaltslidlag på veje

 • Etablering af ny højresvingsbane fra Tingvej til lokalplansområdet

 • Etablering af ca. 150 m kabler og trækrør for fremtidig belysningsanlæg

 • Etablering af ca. 97 m regnvands- og ca. 95 m spildevandsledninger i dimensioner fra ø200 mm til ø315 mm, udført i gravekasser

 • Etablering af ca. 5 m ny fællesledning ø250 mm samt stikledninger og skelbrønde til to ejendomme

 • Etablering af 7 brønde Ø1250 beton og Ø600 PP samt vejdræn

 • Græssåning i rabatter

 • Etablering af kørebaneafmærkning og skiltearbejder.

Bygherre

Syddjurs Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence
Bygherre

Syddjurs Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence